Skrevet av Marius Berg-Storøy 13. januar 2023

Sist oppdatert: 24. januar 2024

 

Hva er en tilgjengelighetserklæring?

En tilgjengelighetserklæring er et dokument som beskriver hvordan en organisasjon eller nettsted arbeider for å sikre at alle kan få tilgang til og bruke informasjon og tjenester.

En tilgjengelighetserklæring kan inneholde informasjon om hvilke standarder og retningslinjer organisasjonen eller nettstedet følger for å sikre tilgjengelighet, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme behovene til brukere med funksjonsnedsettelser. Det kan også inneholde informasjon om hvordan brukere kan gi tilbakemeldinger om tilgjengeligheten, samt hvordan organisasjonen eller nettstedet vil håndtere eventuelle klager eller henvendelser om tilgjengelighet.

MAL: 2024 – WCAG-sjekkliste for utfylling av tilgjengelighetserklæring

Vår tilgjengelighetserklæring ligger vedlagt i dette innlegget. Det er viktig å påpeke at selv om vår løsning støtter kravet i punkt 1.2.2, så er det opp til hver enkelt kommune å gjøre en vurdering på hvilke klipp som skal tekstes og om det holder med automatisk teksting eller om man må inn å gjøre en manuell korreksjon i etterkant. Eventuelt kan man også argumentere at hvis deler av videoarkivet er lite sett på ifølge statistikk og volumet av videoer er stort, så kan det være «uhøvelig stor byrde» å følge kravet.

I den oppdaterte retningslinjen fra 2024, ble punkt 1.2.5 innført med krav om synstolking for alle videoer som ikke er direktesendinger. Dette betyr at det nå forventes at forhåndsinnspilte videoer, fra og med 1. februar 2024, skal tilby synstolking for å sikre tilgjengelighet. Det er likevel viktig å understreke begrunnelsen til UUtilsynet:

Der visuell informasjon i en video er statisk, for eksempel en person som står og snakker foran et lerret med logoen til en virksomhet, kan denne informasjonen beskrives muntlig innledningsvis, gitt at den er viktig. Her vil det meste av budskapet i videoen bli gitt muntlig av den som snakker, og det vil ikke være nødvendig å legge til mye forklaring ved hjelp av synstolking. Et konkret eksempel på dette er kommunestyremøter. Her vil det viktigste være å introdusere personen som snakker med navn og parti, og eventuelt antall stemmer og annen relevant informasjon (UUtilsynet, u.å.).

Dette vil si at talere har muligheten til å formidle viktig informasjon muntlig uten behov for et ekstra lydspor. For eksempel kan ordstyreren eller taleren selv gi viktige beskrivelser, som å opplyse om sitt eget navn, hvilket parti de representerer, og annen nødvendig informasjon. Det er imidlertid essensielt å være klar over at kravet kun gjelder for videoer publisert etter 1. februar 2024, uten tilbakevirkende kraft på videoer som allerede er tilgjengelige før denne datoen.

Når dere har fylt ut erklæringen kan url’en til dokumentet legges inn via vårt adminpanel slik at den blir synlig nederst på publikumssiden. Alternativt kan url’en sendes til post@aventia.no

Vi mener følgende tiltak kan være positive som alternativ til teksting i punkt 1.2.2 :

  • Integrasjon fra sak og arkiv system som er koblet til video. Denne viser blant annet hvilke saker og saksdokumenter som behandles i videoen.
  • Voteringsmodulen – denne viser i tillegg til saksinformasjon hvilke talere som har snakket i hver sak og hvilke resultat som ble vedtatt i hver sak. Møtereferat.
  • Opplastet vedlegg som møtereferat/møteprotokoll per arkivert sending .

I tillegg vil det kommen en funksjon i KommuneTV der publikum selv kan sende inn forespørsel på eldre arkiv klipp de ønsker teksting på. Kommunen vil da måtte vurdere om de vil innvilge forespørselen.

Vi opplever nå en del kommuner som revurderer hele tilbudet om å la videopptak ligge ut i etterkant av direktesending for å omgå kravet til teksting av innhold som ligger lengre enn 14 dager. Dette har vi fått bekreftet fra UUtilsynet at IKKE er ønskelig og i mot hele hensikten til kravet. Dette vil gjøre at man står lenger unne å oppfylle kravene til Universell Utforming og vil gjøre disse møtene mindre tilgjengelig for innbyggerne enn om man velger å ikke tekste innholdet. Når kommunen skal levere inn sin tilgjengelighetserklæring i februar vil det å ha videoer liggende i arkiv være et positivt tiltak.

Så ta kontakt for råd og informasjon om vår tilgjengelighetserklæring.

Noen relevante lenker ved utfylling :

Lovdata – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732 § 4c.Unntak fra krav til universell utforming av nettløsninger. Se spesielt punkt F i paragraf 4c om unntak for arkiver.

UUtilsynet – Spørsmål og svar om video – https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/sporsmal-og-svar-om-video/895

UUtilsynet – 1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt): https://www.uutilsynet.no/veiledning/125-synstolking-forhandsinnspilt/1927